HomeKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Paket Taşımacılık Sistemleri ve Tur. Bil. Tic. A.Ş. (“PTS”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı mevzuat, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve bağlı mevzuat, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bağlı mevzuat, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı” konusunda yürürlüğe konulan Gümrük Genel Tebliğleri, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve bağlı mevzuat ile hizmetlerimizi yerine getirebilmek adına Bakanlıklardan ve çeşitli Kurum/Kuruşlardan alınmış olan çeşitli Yetki Belgeleri ve sertifikalar, Belediyelerden alınan ruhsat ve diğer belgeler, ISO Belgeleri, Birlik ve Oda Üyeliklerimiz ile nedeniyle uymak zorunda olduğumuz mevzuat hükümleri ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun kurul kararları ve ilgili diğer ulusal ve/veya uluslararası sair mevzuata “İlgili Mevzuat” uygun olarak işlenebilecektir.

I. İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası ile kimlik belgesinde yer alan yahut başkaca sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, hesap ekstresi, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; PTS’nin sunduğu hizmetlerden yararlanırken mevzuat uyarında alınması gereken içerik, ebat, ağırlık, taşıma ücreti gibi gönderi bilgileriniz; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; PTS’ye; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz, çerezler vasıtasıyla elde edilen davranışsal bilgiler, IP adresi gibi online ziyaret bilgilerinizi, sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup PTS tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Veri İşleme Amaçları

PTS tarafından Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

– İlgili Mevzuat’ta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
– Kimlik tespiti ve doğrulama,
– Ana Sözleşmede yer alan faaliyetlerimize ilişkin hizmetlerimizin yürütülmesi, finansmanının planlanması ve yönetimi,
– Hizmetlerimizi sunarken PTS Merkez ve/veya Şubelerindeki iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
– Talebiniz halinde gönderileriniz hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma
– Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
– Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
– Mevzuat uyarınca çeşitlik Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve/veya kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
– Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
– PTS Merkez ve/veya Şubelerinde yer alan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
– Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmet kullanımlarınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
– İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
– Hizmet almanızı takiben müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması
– Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
– ve bunlarla sınırlı olmaksızın, posta hizmetleri, hızlı kargo taşımacılığı ve tüm diğer hizmetlerimizin operasyonu ile finansmanının planlanması ve yönetimi, müşteri arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, PTS ve/veya PTS’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

III. Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; İlgili Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

IV. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz; II. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; PTS bünyesinde yer alan adreslere gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, çeşitli gerçek ve/veya tüzel kişi niteliğinde kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişiliklerin paylaşımları yahut sistemleri üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

V. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin PTS tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz PTS adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı kvkk@pts.net adresine e-posta ile göndererek;
– Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme amaçlarını öğrenme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya PTS’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

PTS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun PTS’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

VI. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:

– Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
– Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,
– Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
– Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, PTS’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veri bilgi talep formu için tıklayın.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Paket Taşımacılık Sistemleri ve Tur. Bil. Tic. A.Ş. (“PTS”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu ve bağlı mevzuat, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve bağlı mevzuat, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bağlı mevzuat, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı” konusunda yürürlüğe konulan Gümrük Genel Tebliğleri, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve bağlı mevzuat ile hizmetlerimizi yerine getirebilmek adına Bakanlıklardan ve çeşitli Kurum/Kuruşlardan alınmış olan çeşitli Yetki Belgeleri ve sertifikalar, Belediyelerden alınan ruhsat ve diğer belgeler, ISO Belgeleri, Birlik ve Oda Üyeliklerimiz ile nedeniyle uymak zorunda olduğumuz mevzuat hükümleri ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun kurul kararları ve ilgili diğer ulusal ve/veya uluslararası sair mevzuata “İlgili Mevzuat” uygun olarak işlenebilecektir.

I. İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası ile kimlik belgesinde yer alan yahut başkaca sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, hesap ekstresi, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; PTS’nin sunduğu hizmetlerden yararlanırken mevzuat uyarında alınması gereken içerik, ebat, ağırlık, taşıma ücreti gibi gönderi bilgileriniz; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; PTS’ye; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz, çerezler vasıtasıyla elde edilen davranışsal bilgiler, IP adresi gibi online ziyaret bilgilerinizi, sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup PTS tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Veri İşleme Amaçları

PTS tarafından Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

– İlgili Mevzuat’ta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
– Kimlik tespiti ve doğrulama,
– Ana Sözleşmede yer alan faaliyetlerimize ilişkin hizmetlerimizin yürütülmesi, finansmanının planlanması ve yönetimi,
– Hizmetlerimizi sunarken PTS Merkez ve/veya Şubelerindeki iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
– Talebiniz halinde gönderileriniz hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma
– Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
– Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
– Mevzuat uyarınca çeşitlik Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve/veya kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
– Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
– PTS Merkez ve/veya Şubelerinde yer alan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
– Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmet kullanımlarınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
– İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
– İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
– Hizmet almanızı takiben müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması
– Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
– ve bunlarla sınırlı olmaksızın, posta hizmetleri, hızlı kargo taşımacılığı ve tüm diğer hizmetlerimizin operasyonu ile finansmanının planlanması ve yönetimi, müşteri arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, PTS ve/veya PTS’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

III. Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; İlgili Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

IV. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz; II. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; PTS bünyesinde yer alan adreslere gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, çeşitli gerçek ve/veya tüzel kişi niteliğinde kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişiliklerin paylaşımları yahut sistemleri üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

V. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin PTS tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz PTS adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı kvkk@pts.net adresine e-posta ile göndererek;
– Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme amaçlarını öğrenme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya PTS’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

PTS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun PTS’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

VI. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:

– Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
– Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,
– Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
– Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
– Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, PTS’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel veri bilgi talep formu için tıklayın.