Aydınlatma Metni

PAKET TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Paket Taşımacılık Sistemleri Anonim Şirketi olarak; bağlantıda olduğumuz tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Anayasa’nın 20. Madde 3. Fıkrası’nın kişisel verilerin korunması hakkına yapmış olduğu atıfla; verilerinizin korunması için teknik ve idari tüm tedbirleri almakla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum sağlama hususunda azami gereklilikleri yerine getiriyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz; aşağıda detaylı şekilde yer alan kişisel verilerinizi, işlenecekleri amaçla uygun ve sınırlı şekilde işleyecektir. Şirketimize ilettiğiniz kişisel verileriniz fiziki ve otomatik yollarla işlenerek, uhdemizde bulundurduğumuz süre boyunca güvenli bir şekilde tarafımızca muhafaza edilecektir.

İşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süre ve veri sahiplerini etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Tanımlar

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.


2.
Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusunun Unvanı

Paket Taşımacılık Sistemleri Anonim Şirketi

Vergi/Mersis Numarası

0719004152800018

Genel Müdürlük Adresi

Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No:57/2 Bahçelievler/İstanbul

Telefon Numarası

0 (212) 944 49 44

KEP Adresi

 

İnternet Sitesi

https://wp.pts.net


3.
Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz ve Toplama Yöntemlerimiz Neler?

Kişisel verileriniz; Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü, şubeleri, acente ve acenteye bağlı birimleri; PTS olarak vermiş olduğumuz hizmet kapsamında tamamlayıcı nitelikte hizmet aldığımız taraflar; anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi veya internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, entegrasyon sistemleri, çağrı merkezi, çeşitli gerçek ve/veya tüzel kişi niteliğindeki kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerin paylaşımları veya sistemleri üzerinden; gönderdiğiniz mailler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla; yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, talep ettiğimiz kişi grubu özelinde değişiklik göstermekle birlikte,: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası ile kimlik belgesinde yer alan yahut başkaca sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, hesap ekstresi, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; PTS’in sunduğu hizmetlerden yararlanırken mevzuat uyarında alınması gereken içerik, ebat, ağırlık, taşıma ücreti gibi gönderi bilgileriniz; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; PTS’e; ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz, çerezler vasıtasıyla elde edilen davranışsal bilgiler, IP adresi gibi online ziyaret bilgilerinizi, sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verilerinizi PTS olarak titizlikle ve aşağıda detaylı şekilde yer verdiğimiz hukuki sebep ve amaçlara uygun olarak işlemekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebep ve Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

PTS olarak kişisel verilerinizi şirketimizle olan bağlantınız devam ettiği müddetçe KVKK’nın ilgili maddeleri ve aşağıda yer alan ilke ve PTS olarak vermiş olduğumuz hizmet kapsamında işleme amaçlarımız ve meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işlenmektedir. Aynı zamanda PTS olarak faaliyet gösterdiğimiz hizmet alanını regüle eden özel kanunlar ve çeşitli mevzuat hükümleri uyarınca alınması zorunlu olan verileriniz bulunmaktadır. İlgili mevzuat hükümleri gereğince; herhangi bir açık rızanız gerekmeksizin PTS olarak söz konusu verileriniz işlenebilmektedir.

PTS olarak kişisel verilerinizi aşağıda yer alan ilkelere bağlı olarak işlemekteyiz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

PTS olarak kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlemekteyiz;

 • İlgili Mevzuat’ta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Ana Sözleşmede yer alan faaliyetlerimize ilişkin hizmetlerimizin yürütülmesi, finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Hizmetlerimizi sunarken PTS Merkez ve/veya Şubelerindeki iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Talebiniz halinde gönderileriniz hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca çeşitlik Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve/veya kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • PTS Merkez ve/veya Şubelerinde yer alan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmet kullanımlarınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Hizmet almanızı takiben müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, posta hizmetleri, hızlı kargo taşımacılığı ve tüm diğer hizmetlerimizin operasyonu ile finansmanının planlanması ve yönetimi, müşteri arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

KVKK.m.5 uyarınca aşağıda yer alan hallerde açık rızanız aranmaksızın PTS olarak kişisel verilerinizi işleyebiliriz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, PTS’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.5. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi; hizmet verdiğimiz çerçevede sınırlı kalmak kaydıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde; yurt içine ve yurt dışına; PTS’in yürüttüğü faaliyetler kapsamında hizmet sunumu, pazarlama, potansiyel müşteri tespiti, sözleşmelerden kaynaklı karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi amacıyla; PTS’nin ilgili birimleriyle, kanunen yetkili kamu kurum ve özel kişilerle; belli faaliyetlerin yürütülmesi adına sözleşme akdedilen gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilir.

6.Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle İşleyebiliriz?

PTS’in işlediği kişisel veriler yasal mevzuatın öngördüğü azami süreleri aşmayacak şekilde işlenmektedir. İlgili mevzuatlarda belirtilen sürelerin sona ermesi veya bu süreler sona ermese dahi veri sahibinin aşağıda detaylı şekilde yer vereceğimiz üzere verilerinin işlenmesiyle ilgili yapacağı başvuru neticesinde; KVKK.m.7 uyarınca ilgili kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Neler ve Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin PTS tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK.m.11 gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu"nu doldurup hizmet almış olduğunuz PTS adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı [email protected] adresine e-posta ile göndererek;

 • Herhangi bir kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya PTS’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

PTS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun PTS’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

Web sitemiz, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler ve benzeri araçlar kullanmaktadır. Web sitesini kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamıza bakın.
Çerez Ayarları Kabul Et
close
Whatsapp
Telegram

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Nike Gönderim hakkında bilgi almak istiyorum.
Değerli müşterimiz, gönderi takibini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
https://www.pts.net/gonderi-takip.

Sorularınız için [email protected] mail adresimizden veya 0850 480 0787 numaralı telefonumuzdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
WhatsApp Üzerinden Bilgi Almak İstiyorum
Diğer konular hakkında bilgi almak istiyorum.
Her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İletişime geçmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
WhatsApp Üzerinden Bilgi Almak İstiyorum